Hållbarhet - Partille Cup

PARTILLE WORLD CUP

Hållbarhetspolicy

Vi skapar världens största mötesplats för unga handbollsspelare. En plats för alla oavsett skillnader i hudfärg, kön, nationalitet eller social och kulturell bakgrund. Där handbollen är vår gemensamma nämnare. Vi ska öka kunskapen om och förståelsen mellan unga från hela världen. Denna hållbarhetspolicy visar våra ambitioner och vägleder vårt arbete inom ramarna för vad vi har kontroll över och har möjlighet att påverka.

Vårt ansvar

Vi ska göra vad vi kan för att nå en hållbar utveckling och ska se till att skapa förutsättningar för en bättre morgondag för såväl individen, turneringen och planeten. Det är för nästa generation vi utvecklar oss och vi vill använda vårt evenemang till att påverka andra. Med det medföljer förstås ett ansvar som innebär att vi måste minimera vår påverkan på miljön samtidigt som vi sätter ungdomarnas mötesplats i centrum.

För att kunna bli fullt hållbara tar vi sikte på att få bort all fossil energi, få bort alla skadliga kemikalier, se till att vi inte bidrar till att trycka undan ekosystem och samtidigt se till att människors behov ska bli tillgodosedda. Vi har en möjlighet till påverkan och den vill vi använda!

Våra åtaganden

Med ett så stort evenemang medföljer även ett ansvar för nästa generation. Här vill vi vara en positiv kraft i omställningen till den hållbara framtiden. Vi utgår från de tre dimensionerna: social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet där alla delar samspelar med varandra. Vi utgår från definitionen att en hållbar utveckling är ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för kommande generationer att tillfredsställa sina behov.”

Nedan listas våra åtaganden inom ramarna för hållbarhet. Vi ska utöver dessa åtaganden årligen stärka vår kompetens i hållbarhet och kontinuerligt utveckla nya initiativ. Och vi ska verka för ständig förbättring i vårt hållbarhetsarbete.

Socialt

 • Aktivt arbeta för att alla besökare, deltagare och funktionärer får en säker och givande upplevelse.

 • Alltid ta tydligt avstånd från alla former av diskriminering och trakasserier baserat på kön, etnisk bakgrund, hudfärg, religion, ålder eller sexuell läggning.

 • Aktivt verka för god tillgänglighet för besökare, deltagare och funktionärer

 • Aktivt arbeta för en ökad jämställdhet

 • Arbeta med och utveckla Fair play

 • Se till att lokalsamhället får ta del av våra framgångar

Miljömässigt

 • Mäta och årligen minska vårt koldioxidavtryck per deltagare

 • Uppmuntra deltagare och besökare att minska sin miljöpåverkan under evenemanget

 • Ställa hållbarhetskrav på leverantörer och prioritera lokala leverantörer

 • Prioritera miljömärkta varor vid inköp

 • Hålla nere mängden avfall och ge möjlighet till källsortering

 • Verka för att hyra och återvända i stället för att köpa nytt

 • Servera hälsosam och ansvarsfullt producerad mat med så låg miljöpåverkan som möjligt

 • Aktivt arbeta med att hålla nere och minska mängden matsvinn

 • Där vi har möjlighet använda el från förnyelsebara källor

 • Prioritera miljöklassade fordon och förnyelsebart bränsle för interna transporter och tjänsteresor

Ekonomiskt

 • Se till att vårt överskott går till återinvestering i verksamheten så att vi kan göra mer nytta

 • Involvera partners och sponsorer i vårt hållbarhetsarbete för att hitta hållbara lösningar

 • Använda våra resurser effektivt och ansvarsfullt

 • Säkerställa vår ekonomiska stabilitet genom att ha en långsiktig planering

MAIN PARTNER

OFFICIAL PARTNERS

© 2023 Partille World Cup. All rights reserved.